åRETS JAKT 2019

rypetaksering.jpg

Bestandsforholdene for lirype i 2019 er under middels nivå sammenlignet med årene etter vi startet linjetaksering i 2008. Kyllingproduksjon er også under middels. Det er beregnet en gjennomsnittlig rypetetthet på 13,8 ryper pr. km2 for hele allmenningen og en kyllingproduksjon på 3,9. Det er stor variasjon i produksjon og tetthet innad i allmenningen og jaktfelt A skiller seg ut med en betydelig dårligere tetthet og produksjon. Det er observert svært lite smågnagere.

 Fjellstyret har fattet følgende vedtak om årets jaktregulering:

  • Dagskvote i hele statsallmenningen 15.9 – 23.12: 2 ryper pr jeger /jaktdag

  • Unntak: rypa fredes i jaktfelt A f.o.m. 1.november.

 Ingen begrensning i uttak av andre småviltarter

Med ”ryper” menes både liryper og fjellryper. Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt.

Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen.

Siden det er åpnet for jakt, selges det ingen treningskort før 1. november.

Det selges ikke flere jaktkort iår.

Jaktrapport:

Når du jakter hos oss settes det krav til god rapportering. Vi er avhengig av god rapportering for å forvalte viltet vårt på best mulig måte. Uavhengig om du har sett eller felt noe MÅ du:

*innrapportere fellingwww.inatur.no

*fylle ut «Sett småvilt» PR. JAKTDAG og returnere skjema til oss. (Alle jegere har fått skjemaet)

*har du felt rype? Send inn 1 vinge pr. skutte rype (skill og merk li- og fjellrype) i vanlig konvolutt (IKKE PLAST).

Vår postadresse er: Øystre Slidre Fjellstyre, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Harepest:

Det er i år påvist harepest/tularemi både i Hedmark, Østfold og Oppland (bl.a. i Øystre Slidre kommune). Veterinærinstituttet opplyser om at hare og mange smågnagere er spesielt følsomme og dør av denne infeksjonen. Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottakelige men hunder kan smittes ved fangst/spising av f.eks. smågnagere. Hundene får gjerne forbigående symptomer som feber, opphørt matlyst med få dagers varighet.

Mennesker kan også smittes og får gjerne influensalignende symptomer som behandles effektivt med antibiotika.

Vi ber våre jegere om å følge smitterådene fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/topp-tre/harepest---overfores-fra-lemen-og-a/

Smittede harer dør vanligvis få dager etter smitte. Men harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer på sykdom (går tregt i los) kan bli felt under jakt. Disse må ikke slaktebehandles. Det må for øvrig utvises stor forsiktighet (engangshansker) ved håndtering av døde harer og smågnagere.

For mer info, se:               https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/tularemi

 

 

jaktKORT

dod-rype.jpg

Informasjon om søknad av småviltjakt 2019

Øystre Slidre fjellstyre har salg av jaktkort på Inatur.no, og alle tilbud blir lagt ut der som før (bortsett fra harejakt; søknadsskjema her). Nytt i 2019 er at vi har gått over fra «først-til-mølla» til søknadsbasert trekning for småviltjakt. Det er dette Inatur.no anbefaler oss fordi det er den beste måten å håndtere den store søknadsmassen på.

Søknadskjema og info ligger på Inatur.no og søknadsfristen var 23/4-2019. De som kommer etter denne fristen vil ikke kunne delta i trekningen. Etter fristens utløp foretas det trekning. De som ble trukket ut fikk en e-post om dette. Det er en kort frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Evt. ledige jaktkort ble tildelt etter venteliste. Det er viktig at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at alle får de beskjedene du skal! Info om når trekning er foretatt blir også lagt ut på vår hjemmeside.

Dersom det blir gode takseringer, og det blir bestemt at det skal selges flere jaktkort vil det komme informasjon om dette i slutten av uke 36.

Jaktkort i Øystre Slidre statsallmenning blir lagt ut for salg på www.inatur.no for følgende jegergrupper:

  • Utenbygdsboende småviltjakt med fuglehund

  • Utenbygdsboende småviltjakt uten hund

  • Innenbygdsboende kan løse jaktkort på Inatur, men også i butikk som før.

Utenbygdsboende harejegere med hund kan søke jaktkort som før på våre nettsider. Søknadsfrist 1. april.

Info om forskjellige korttyper osv. er lagt ut på www.inatur.no. Det blir solgt et begrenset antall kort. Taksering blir som vanlig i august, etter taksering blir det vurdert om det skal selges ekstra kort. Dette blir offentliggjort på våre nettsider og kortsalget foregår på www.inatur.no.

Generelt

NB! For å få kjøpt jaktkort må jegeravgiften din være registrert som betalt i Jegerregisteret. Hvis du betaler gjennom https://w2.brreg.no/jegerregisteret/betaling/  blir den registrert med en gang. Betaler du via nettbank eller andre betalingsløsninger må du påregne minimum 5 dager før den blir registrert i jegerregisteret. Jaktkortet er personlig og kjøpte jaktkort refunderes ikke.

Følg med på våre nettsider og på Facebook for oppdatert informasjon.

Jaktkortsalg til innenbygdsboende legges ut på www.inatur.no , men først etter at taksering er vurdert august/september. For å løse jaktkort som innenbygdsboende må du være fast bosatt i Øystre Slidre kommune og innmeldt i folkeregisteret der. For innenbygds jegere legger vi også ut jaktkort i butikker som vanlig, i en overgangsperiode.

Generell info til utenbygdsboende jegere

Fjellstyret har inndelt jakta i tre grupper for utenbygds jegere;
Småviltjakt med fuglehund:
Den første måneden fra 15.9. - 15.10. er delt inn i 6 perioder. De tre første (i september), fordeles jegerene i jaktfelt. Mens de tre siste periodene i oktober ikke har jaktfeltinndeling. I år med gode bestander kan det bli aktuelt å selge jaktkort f.o.m 16.10.

Småviltjakt uten hund:
Samme inndeling som for jakt med hund første mnd men tilbyr også sesongkort. Ikke inndelt i jaktfelt men felt A er fredet i perioden 25-30 september. Jakttid er i utgangspkt 15.9.-23.12. Det blir solgt et begrenset antall jaktkort som nevnt over. Evt. fritt eller begrenset kortsalg f.o.m 16/10 blir vurdert fra år til år.

Harejakt med hund:
Jakttid 1.10.-23.12. Valgfri jaktperiode. Antallsbegrensning i perioden 1.10. - 31.10. Søknadsfrist 1. april. Begrenset kortsalg på harejakt f.o.m 1.11. t.o.m. 23.12. kan kjøpes ved henvendelse til oystre.slidre@fjellstyrene.no 

jaktRAPPORTERING

Alle som kjøper jaktkort hos oss, forplikter seg til å levere jaktrapport innen 10 dager etter avsluttet jakt. Du må rapportere selv om du ikke har benyttet kortet ditt.

Har du kjøpt jaktkortet ditt på inatur.no må du også registrere jaktrapporten din der. I tillegg må du sende inn utfylt "Sett småvilt"-skjema pr. post eller e-post til oss. Skjemaet fikk du tilsendt sammen med kvitteringen for kjøpet ditt. Du finner også skjemaet her.

Har du felt rype skal en vinge av hver skutte rype sendes til oss. Skill og merk lirype og fjellrype og IKKE pakk i plast.

E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no eller post: : Øystre Slidre fjellstyre, Bydinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Utenbygds harejegere har rapportskjemaet på baksiden av jaktkortet sitt. Det samme gjelder innenbygdsboende som har kjøpt kortet sitt i butikken.

Jaktkortprisar

Følgjande prisar på jaktkort gjeld for 2019:

Alt salg av jaktkort skjer på inatur.no

Salg av jaktkort skjer både på inatur.no og ved utlegging i forretninger e.l.

Fjellstyret har med heimel i Fjellova fastsett at innanbygdsbuane skal betale halv pris på jaktkort. Dersom kjøp av jaktkort skjer i foretningar e.l.  er prisen den same som for utanbygdsbuande. Ved innlevering av jaktrapport innan 15. januar refunderes halve prisen.

Fjellstyret skriv ut gratis jaktkort til ungdom med alder 14 og 15 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med § 6 i forkrift om jakt og fangst. Ordninga gjeld både innan- og utanbygdsbuende jegere. I periodar  med begrensa salg av jaktkort må det søkast om opplæringskort.

P9150100.JPG

TRENINGSFELTET FOR FUGLEHUND VED SKINDRO

Det er Øystre Slidre jeger og fisk som administrerer trening med fuglehund på vårt område før jakta. Du kan finne informasjon om det her.

Jakt på smårovvilt

Søknadsskjema for harejakt med hund

Skjemaet må fyllast ut fullstendig. Dersom fleire personar ynskjer å jakte saman, må dei søke som jaktlag. Alle medlemmer i jaktlaget må oppgje fullt namn og adresse. IKKJE SEND MEIR ENN EIN SØKNAD.

Jaktleiar/kontakperson skal førast opp som nr 1

Felt merka med * må fyllast ut.

Jaktleder`s navn *
Jaktleder`s navn
Skriv fullt navn og adresse på alle som skal delta på jakten
Velger du "egendefinert" periode må du fylle ut datoer i tillegg (mellom 1. okt og 23. des)
fra og med:
fra og med:
Måned - Dag - År
til og med:
til og med:
Måned - Dag - År