Friluftsliv

isfiske-barn.jpg

Allemannsretten til fri ferdsel i utmark står svært sterkt i Noreg. Vis omsyn for beitedyra, viltet og naturen. Retten til fri ferdsel gjeld ikkje med motoriserte kjøretøy.

Både sumar og vinter er allmenninga mykje brukt til friluftsliv, også utanom jakt og fiske. Vi har område som er tilrettelagde med merka stigar om sumaren og skiløyper om vinteren, Vi har og store område som ikkje er tilrettelagde, men som likevel er lette å ferdast i. Her kan du søkje fred og ro.

Barn under 16 år har rett til å fiske utan å betale avgift (innlandsfiskeloven § 18). Øystre Slidre fjellstyre har utvida denne retten til å gjelde barn og ungdom fram til og med fyllte 20 år.

Det er bandtvang for hund frå 1. april til 30. september. Med "bandtvang" meines at alle hundar skal vera haldast i band eller væra forsvarleg innestengd i heile perioden. Det er m.a. unntak for politihundar og gjetarhundar under arbeid. Bruk av hund under lovleg jakt og jakthundtrening er tillate. Regelen handhevast av oppsynet.

Treffer du på sau i fjellet i oktober, eller skadde beitedyr som skulle vore frakta ned til bygda, kan du ringe: 90 92 63 39

 

Kart i målestokk 1:50 000  over Øystre Slidre og omland kr. 199, får du kjøpt i dei fleste butikkar, bensinstasjonar og turiststader. Du kan også bestille ved å sende oss en e-post.

 

Opne buer

Fjellstyret har 5 buer i statsallmenninga. Desse er opne heile året. Alle er gamle gjetarbuer med enkel standard. Fjelloppsynet køyrer ved og anna utstyr til buene, og varetrekk på senger skiftes ein gong kvart år. Standard utrustning i buene er:

  • 2 senger

  • Vedovn og ved

  • Propan med tre bluss

  • Kokekar

  • Enkelt service og bestikk

Har du med sovepose og mat vil du klare deg bra i desse buene året rundt.

NB! Dette er buer som er berekna for kortvarig privat bruk. Ingen kan "okkupera" desse over lengre tid. Og ingen kan avvisast, sjølv om nokon allereide bur i bua. Dette er eit viktig prinsipp! Buene har vært opne for allmenta i årtier og har vært brukt av mange. Ein slik ordning er avhengig av at alle ryddar og ordnar opp etter seg.

Om buene:

fjelldokkbua.jpg

Fjelldokkbue

(GPS koordinat: 32V 52270-679026)

Bua ligg like nord for Fjelldokkvatnet, nær grensa til Gausdal. Ein kan enten gå frå Flakstad eller sykle frå Etnestølen og inn på vegen til Haldorbu og gå derifrå.

plankebue.jpg

Plankebue

(GPS koordinat: 32V 51754-679447)

 Denne ligg på grensa mellom Øystre Slidre og Gausdal. Hit kan ein gå frå Storeskag eller sykle frå Etnestølen som for Fjelldokkbue.

 

titrebue.jpg


Titrebue

(GPS koordinat: 32V 50421-680024)

Ligg sør for demningen mellom Øvre og Nerre Bjødnhølen. Demningen er også det beste utgangspunktet for å nå bue sommarstid. Det innerste rommet i bue har tidlegare vore stengd men er nå mogleg å leie på inatur.no. Sjå salgssida her

Fjelldokkbue, Plankebue og Titrebue ligg innanfor Langsua nasjonalpark.

sandbakkbue.jpg

Sandbakkbue

(GPS koordinat 49229-681035)

Denne bua ligg ved Øvre Heimdalsvatnet  i Heimdalen. Beste utgangspunkt for denne er frå riksveg 51 ved Heimdalsmunnen

nybue.jpg

Nybue

(GPS koordinat 32V 49631-680975)

Denne bua ligg ved Nerre Heimdalsvatnet i Heimdalen. Denne er også best tilgjengeleg frå Heimdalsmunnen.

 

HYTTEUTLEIE

Småviltjakt

dod-rype.jpg

Informasjon om søknad av småviltjakt 2019

Øystre Slidre fjellstyre har salg av jaktkort på Inatur.no, og alle tilbud blir lagt ut der som før (bortsett fra harejakt; søknadsskjema her). Nytt i 2019 er at vi har gått over fra «først-til-mølla» til søknadsbasert trekning for småviltjakt. Det er dette Inatur.no anbefaler oss fordi det er den beste måten å håndtere den store søknadsmassen på.

Søknadskjema og info ligger på Inatur.no og søknadsfristen var 23/4-2019. De som kommer etter denne fristen vil ikke kunne delta i trekningen. Etter fristens utløp foretas det trekning. De som ble trukket ut fikk en e-post om dette. Det er en kort frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Evt. ledige jaktkort ble tildelt etter venteliste. Det er viktig at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at alle får de beskjedene du skal! Info om når trekning er foretatt blir også lagt ut på vår hjemmeside.

Dersom det blir gode takseringer, og det blir bestemt at det skal selges flere jaktkort vil det komme informasjon om dette i slutten av uke 36.

Jaktkort i Øystre Slidre statsallmenning blir lagt ut for salg på www.inatur.no for følgende jegergrupper:

  • Utenbygdsboende småviltjakt med fuglehund

  • Utenbygdsboende småviltjakt uten hund

  • Innenbygdsboende kan løse jaktkort på Inatur, men også i butikk som før.

Utenbygdsboende harejegere med hund kan søke jaktkort som før på våre nettsider. Søknadsfrist 1. april.

Info om forskjellige korttyper osv. er lagt ut på www.inatur.no. Det blir solgt et begrenset antall kort. Taksering blir som vanlig i august, etter taksering blir det vurdert om det skal selges ekstra kort. Dette blir offentliggjort på våre nettsider og kortsalget foregår på www.inatur.no.

Generelt

NB! For å få kjøpt jaktkort må jegeravgiften din være registrert som betalt i Jegerregisteret. Hvis du betaler gjennom https://w2.brreg.no/jegerregisteret/betaling/  blir den registrert med en gang. Betaler du via nettbank eller andre betalingsløsninger må du påregne minimum 5 dager før den blir registrert i jegerregisteret.

Følg med på våre nettsider og på Facebook for oppdatert informasjon.

Jaktkortsalg til innenbygdsboende legges ut på www.inatur.no , men først etter at taksering er vurdert august/september. For å løse jaktkort som innenbygdsboende må du være fast bosatt i Øystre Slidre kommune og innmeldt i folkeregisteret der. For innenbygds jegere legger vi også ut jaktkort i butikker som vanlig, i en overgangsperiode.

Generell info til utenbygdsboende jegere

Fjellstyret har inndelt jakta i tre grupper for utenbygds jegere;
Småviltjakt med fuglehund:
Den første måneden fra 15.9. - 15.10. er delt inn i 6 perioder. De tre første (i september), fordeles jegerene i jaktfelt. Mens de tre siste periodene i oktober ikke har jaktfeltinndeling. I år med gode bestander kan det bli aktuelt å selge jaktkort f.o.m 16.10.

Småviltjakt uten hund:
Samme inndeling som for jakt med hund første mnd men tilbyr også sesongkort. Ikke inndelt i jaktfelt men felt A er fredet i perioden 25-30 september. Jakttid er i utgangspkt 15.9.-23.12. Det blir solgt et begrenset antall jaktkort som nevnt over. Evt. fritt eller begrenset kortsalg f.o.m 16/10 blir vurdert fra år til år.

Harejakt med hund:
Jakttid 1.10.-23.12. Valgfri jaktperiode. Antallsbegrensning i perioden 1.10. - 31.10. Søknadsfrist 1. april. Begrenset kortsalg på harejakt f.o.m 1.11. t.o.m. 23.12. kan kjøpes ved henvendelse til oystre.slidre@fjellstyrene.no