LANGSUA NASJONALPARK

skaget+Langsua.jpg

Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder.

Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Av dette ligger 200 km2 i Øystre Slidre statsallmenning. De 3 verneområdene som ligger i Øystre Slidre kommune er: Langsua nasjonalpark, Haldorbu landskapsvernområde og Kjølaåne naturreservat.

Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og andre rovfuglarter, og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Langsua Nasjonalparkstyre har laget ett informasjonshefte som gir en enkel beskrivelse av de forskjellige verneområdene. Du finner opplysninger som f.eks. verneformål, areal, beliggenhet, verneregler mm. Klikk her for å åpne dette heftet.

Langsua nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet. For mer informasjon se hjemmesiden her.

KART OVER VERNEOMRÅDENE

Kart Langsua_mm.png