ÅRETS JAKTREGULERING - SMÅVILTJAKT 2019

Bestandsforholdene for lirype i 2019 er under middels nivå sammenlignet med årene etter vi startet linjetaksering i 2008. Kyllingproduksjon er også under middels. Det er beregnet en gjennomsnittlig rypetetthet på 13,8 ryper pr. km2 for hele allmenningen og en kyllingproduksjon på 3,9. Det er stor variasjon i produksjon og tetthet innad i allmenningen og jaktfelt A skiller seg ut med en betydelig dårligere tetthet og produksjon. Det er observert svært lite smågnagere.

 Fjellstyret har fattet følgende vedtak om årets jaktregulering:

  • Dagskvote i hele statsallmenningen 15.9 – 23.12: 2 ryper pr jeger /jaktdag

  • Unntak: rypa fredes i jaktfelt A f.o.m. 1.november.

 Ingen begrensning i uttak av andre småviltarter

Med ”ryper” menes både liryper og fjellryper. Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt.

Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen.

Siden det er åpnet for jakt, selges det ingen treningskort før 1. november

Nina Thon