Fjelloppsyn

Fjellstyret kan med heimel i § 36 i fjellova tilsette fjelloppsyn for å føre tilsyn med statsallmenninga. Fjelloppsynets arbeidsoppgåver er nedteikna i ein eigen oppsynsinstruks. Denne er fastsett av Landbruks- og matdepartementet (delegert til Statskog) i samråd med politiet og SNO.

Fjelloppsynet skal:

  • utføre nødvendig saksbehandling og administrasjon for fjellstyret

  • føre tilsyn med statsallmenninga for staten som grunneigar

  • drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, registreringar og naturovervåking

  • utøve tilsyn i høve til privatrettslege og offentleg rettslege reglar på statsallmenning, herunder lover nemnt i lov om statleg naturoppsyn (motorferdselslova, friluftslova, kulturminnelova, innlandsfiskelova, fjellova, viltlova, naturvernlova og deler av forureiningslova)

Fjelloppsynet har politimynde og er underlagt lensmannen i dette arbeidet.

Tilsette 

portrett Anne BPM.jpg

Anne Frugård

dagleg leiar/fjelloppsyn
mob. 995 51 844

Anne har ikkje faste kontordager pga. væravhengig utearbeid. Om du har ynskje om samtale på kontoret om eit tema, ta kontakt så ordner vi det.

portrett hjemmesider.jpg

Ivar Skattebu

sesongansatt fjelloppsyn (1.6 - 31.10.)

portrett hjemmesider.jpg

Nina Elizabeth Thon

kontormedarbeidar/fjelloppsyn
tlf. 61 35 25 48

Nina har faste kontordagar kvar tirsdag og fredag. Kontortida er noko fleksibel, men ho kan som oftast treffast mellom 8.30 og 15.30.