2017

pdf38 Oterfiske for utenbygdsboende. Evaluering

pdf37 Kartlegging og verdsetting av områder. Høring

pdf36 Besøksstrategi for verneomr. i langsua. begr høring

pdf35 Trening av fuglehund. Fastsetting av kortpriser

pdf34 Priser elgjakt 2018

pdf33 Priser småviltjakt 2018

pdf32 Priser på fiskekort 2018

pdf31 Ø. Slidre skyttarlag. Søknad om tilskudd

pdf30 Støl til Vollene Søndre 24/9 på Kjølastølen Søknad om nybygg

pdf29 Oterfiske for utenbygdsboende. Evaluering

pdf28 Støl 53/1/444 spørsmål om gjenopptagelse av sak 10/17

pdf27 Dekning av utgifter i forbindelse med naturoppsynskurs

pdf26 Søknad om tilskudd til Kvitfetvegen

pdf25 Trening av fuglehund. Fastsetting av priser

pdf24 Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

pdf23 Fritidsfeste 51/3/161 på Lie. Søknad om VA anlegg

pdf22 Støl til Bråten 46/9 på Lie Søknad om VAanlegg 

pdf21 Søknad om sankekve ved Bjødnhølen

pdf20 Søknad om inngjerding av frilagt støl 53/1/501

pdf19 Søknad om inngjerding av feste 53/1/143 i Oleskardet

pdf18 Utlyst beiteareal på Etnestølen

pdf17 Søknad om tilskudd til vegen Enger-Heimre Kjølastølen

pdf16 Støl 53/1/609 ved Røynestølen. Søknad om omdisponering av kokehus

pdf15 Søknad om vassledning til tre støler på Lie

pdf14 Støl 53/1/519 på Lie. Søknad om grensejustering

pdf13 Digitalisering av arkiv. Bevilgning av midler

pdf12 Støl 483 til Prestrud 43/3. Formell oppfølging av sak 10/2016

pdf11 Årsmelding 2016 

pdf10 St l 53/1/444 på Etnestølen. Vurdering av bruk

pdf09 Støl 53/1/501 ved Blilie.Søknad om frilegging 

pdf08 ØSD. Forslag til nye driftsplaner

pdf07 Søknad fra DNT om bygging av sikringsbygg

pdf06 Forslag om å utvide tilbud om trening med fuglehund

pdf05 Budsjett 2017

pdf04 Regskap 2016

pdf03 Frilagt støl 53/1/610. Søknad om utvidelse av selet

pdf02 Søknad om inngjerding av hytte i Synhauglia

pdf01 Deling av Bråten gnr 46/2 søknad om overføring av støl

 

2016

pdf44 Møteplan 2017

pdf43 Priser elgjakt 2017

pdf42 Priser småviltjakt 2017

pdf41 Priser fiskekort 2017

pdf40 støl 53/1/483. Søknad om riving av sel og nybygg sel og skåle

pdf39 Støl 53/1/610 Røynestølen. Frilegging av stølen.

pdf38 Støl 53/1/402 på Skåltjednstølen. Riving/nybygg av sel

pdf37 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om VA-anlegg

pdf36 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om oppgradering vannkilde

pdf35 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om vei

pdf34 Telia Norge søknad om å sette opp mobilmast

pdf33 støl til skattebo gnr 42/1 utvidelse av mjølkerom

pdf32 støl til bråten 47/5 på Lie. Riving/nybygg av skåle

pdf31 Taksering av lirype 2016. Regulering av jakttrykk

pdf30 Utvist areal på Robolstølen Klage på vedtak i sak 21-2016

pdf29 Grøndalen 45/15. Frilagt støl feste 53/1/250 på Tansberg

pdf28 TIldelingsrutiner småviltjakt

pdf27 Søknad om tilskudd til vegen Enger Heimre kjølastølen

pdf26 Søknad om tilskudd til Gapahuken Tansberg Vel

pdf25 Støl til Moen 27-1 i Storeskag. Søknad om innredning av fjøs

pdf24 Støl til Langedal gnr 28-1 i Storeskag. Oppfølging av sak 34-2015

pdf23 Støl til Moen gnr 27-1 i Storeskag. Oppfølging av frileggingsvedtak

pdf22 Bruk av utvist beite i Storeskag

pdf21 Utlyste frilagte stølsjorder på Robølstølen

pdf20 Støl til Prestrud 43-3. Oppfølging av sak 10-2016

pdf19 Stypadn massetak. Mindre planendring

pdf18 Støl 53-1-433 i Flakstad. Søknad om påbygg av sel

pdf17 Hundeløype fra Robølsbygda til S. Trollåsen

pdf16 høring forskrift om jakttider

pdf15 Utbygging av strøm til Synhauglie

pdf14 Bøllhaughavna felæger matrikkelføring

pdf13 Eierforholdet til bebyggelsen i Haldorbu

pdf12 årsmelding 2015.pdf

pdf11 Støl 609 ved Røynestøl. Krav om endring av uthus.pdf

pdf10 støl 483 paa Sørre Trollåsen frilegging av stølen.pdf

pdf09 Budsjett 2016.pdf

pdf08 Regnskap 2015.pdf

pdf07 Delegering av motorferdselsaker.pdf

pdf06 fordeling av elgjaktfelt.pdf

pdf05 Støl 53-1-447 på Etnestølen Søknad om omdisp av støl.pdf

pdf04 ØSJFF søknad om økonomisk støtte til skuddpremie på smårovvilt.pdf

pdf03 Treningsfelt for fuglehund ved Skag. Behandling etter to prøveår.pdf

pdf02 Støl 53-1-501 Blilie Søknad om rive og bygge nytt sel.pdf

pdf01_Møteplan_2016.pdf

2015

pdf43_Feste_53_1_347_i_stølstunet_på_støl_435_på_Berset.pdf

pdf42_Priser_elgjakt_2016.pdf

pdf41_Priser_på_jaktkort_småvilt_2016.pdf

pdf40_Priser_på_fiskekort_2016.pdf

pdf39_Beitebruk_fra_ikke_bruksberettigede.pdf

pdf38_Bøllhaug_felæger_Bevare_gammel_bebyggelse.pdf

pdf37 Søknad om midler til pilgrimsvandring.pdf

pdf36 Støl 53 1 609 ved Røynestøl Krav om endring av uthus.pdf

pdf35 Feste 53-1-347 i stølstunet på støl 435 på Berset.pdf

pdf34 Støl-53-1 632 i Storeskag. Vurdering av bruk.pdf

pdf33 Støl 53-1-631 i Storeskag. Vurdering av bruk.pdf

pdf32 Støl 53-1-544 på Robølstølen. Vurdering av bruk.pdf

pdf31 Støl 53-1-543 på Robølstølen. Utlyst som ledig støl.pdf

pdf30_Soknad_om_disp_fra_krav_om_ettersokshund_i_eget_jaktlag.pdf

pdf29_Soknad_om_disp_fra_krav_om_ettersokshund_i_eget_jaktlag.pdf

pdf28-taksering-av-lirypebestanden-regulering-jakttrykk.pdf

pdf27_Fritidsfeste_215_Soknad_om_midlertidig_veg.pdf

pdf26_Bruk_av_utvist_beite_i_Storeskag.pdf

pdf25_Stol_611_pa_Sanddalen_Soker_om_tilskudd_til_vann.pdf

pdf24__Stol_611_pa_Sanddalen_Soker_om_mjolkerom.pdf

pdf23_Soknad_om_anlegg_av_batutsettingsplass_ved_Sanddalen.pdf

pdf22_Stol_53_1_601_i_Urek_Soknad_om_bygge_nytt_sel.pdf

pdf21_Fritidsfeste_347_Soknad_om_overforing_av_festerett.pdf

pdf20_Stol_543_pa_Robolstolen_Bortfall_av_stolsrett.pdf

pdf19_Anlegg_av_natursti_ved_Storeskag.pdf

pdf18_Feste_215_Soknad_om_midlertidig_veg.pdf

pdf17_Bru_av_utvist_beite_i_Storeskag.pdf

pdf16_Sykkelprosjektet_Mjolkevegen_Plassering_av_mjolkerampe.pdf

pdf15_Fritidsfeste_334__soknad_inngjerding.pdf

pdfSak 14 Årsmelding 2014

pdfSak 13 Støl 589 på Tansberg. Riving av skåle nybygg 

pdfSak 12 Treningsfelt for fuglehund i Skag

pdfSak 11 Fastsetting av pris på oterfiske for utenbygdsboende

pdfSak 10 Støl 627 på Lykkjestølen. Riving og oppsetting av ny

pdfSak 09 Tansberg Vel oppsetting av gjerde rundt gapahuk

pdfSak 08. Budsjett

pdfSak 07. Regnskap

pdf Sak 06. Beitebruk ikke bruksberettigede

pdfSak 05. Haldorbu Fellesdrift. Søknad om å sette opp to gjerder og ei sankefelle i Venelia

pdfSak 04. Smedsrud 51/3. Søknad om utvising av beiteareal på Rognsfeten

pdfSak 03. Endring av fiskeregler

pdfSak 02. Søknad om oppføring av gjerde rundt fiskebu i Oleskard

pdfSak 01. Møteplan 2015

2014

pdfSak 35. Redering av fiskeregler. Høringsutkast

pdfSak 34. Priser elgjakt 2015

pdfSak 33. Priser småviltjaktkort 2015

pdfSak 32. Priser fiskekort 2015

pdfSak 31. Vågå Tamrein AS. Leieavtale for reinbeite 2014-2024

pdfSak 30. Utvist beiteareal på Rognsfeten til Rogne Søndre 44/1. Oppsigelse av utvisning

pdfSak 29. Deling av Robøle gnr 29/1. Vurdering av allmenningsretten

pdfSak 28. Elgjakt. Behandling av søknader om dispensasjon fra best. om ettersøkshund

pdfSak 27. Felles jaktdag for småviltjakt 4. oktober. Disp fra egne jaktregler

pdfSak 26. Endring av lov om motorisert ferdsel i utmark - Høring

pdfSak 25. Jon Mørstad Flotve. Søknad om utvising av beite

pdfSak 24. Sverre Skaret. Søknad om tilleggsjord på Sørre Trollåsen

pdfSak 23. Søknad om sankekve i Trollåslia

pdfSak 22. Melby 46/1. Bortfall av allmenningsrett. Konsekvenser for stølen

pdfSak 21. Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

pdfSak 20. Tansberg Vel. Tilskudd til oppsetting av gapahuk.

pdfSak 19. Beiteavtale 2004-2014 med Vågå Tamrein AS

pdfSak 18. Disponering av overskudd i fjellkassa

pdfSak 17. Melby gnr 46-1. Vurdering av allmenningsretten

pdfSak 16. Overføring av tilleggsjorde i Venelia

pdfSak 15 Inngjerda utmarksbeite ved Framstadstølen

pdfSak 14. Søknad om treningsfelt

pdfSak 13. Årsmelding 2013

pdfSak 12. Støl 479 på S. Trollåsen. Frilegging.

pdfSak 11. Søknad om utviding av sankekve ved Stryta

pdfSak 10 Støl 519 på Lien. Inngjerding av vannkilde

pdfSak 09. Beitebruk for ikke bruksberettigede

pdfSak 08. Bestandsplan for elg og hjort

pdfSak 07. Frilagt støl 555. Søknad om riving av sel og nybygg

pdfSak 06. Budsjett 2014

pdfSak 05. Godkjenning av regnskap 2013

pdfSak 04. Sti og løypeplan. Hundeløyper - Høring

pdfSak 03. Søknad om treningsfelt for fuglehund

pdfSak 02. Støl 53-1-555. Vurdering i forhold til frilegging

pdfSak 01. Møteplan 2014

2013

pdfSak 29. Endring av priser elgjakt

pdfSak 28. Endring av priser på jaktkort småvilt.

pdfSak 27. Endring avpriser på fiskekort

pdfSak 26. Økonomisk støtte til Øystre Slidre sau- og geitalslag

pdfSak 25. Vedlikeholdsavtale om merka tursti til Fisketjednnuten

pdfSak 24. Tjenestesalg Langsua nasjonalpark.

pdfSak 23. Støl til Fredstad i Vassklepp. Søknad om utvidelse og innkjøring

pdfSak 22. Støl 552 til Sunnvoll gnr 25-12. Søknad om bygging i Vesleskag

pdfSak 21. Molor gnr. 36-10. Bortfall av allmenningsrett. Konsekvens for støl

pdfSak 20. Taksering av lirypebestanden. Regulering av jakttrykk.

pdfSak 19. Forslag til endring i § 9 i seterforskriften. Høring

pdfSak 18. Molor gnr. 36-10. Vurdering av allmenningsretten etter jorddeling.

pdfSak 17. Støl 53-1-582 i Nørre Skreddalen. Klage på frilegging.

pdfSak 16. Søknad om tilskudd - Engen - Heimre Kjølastølen

pdfSak 15. Søknad om tilskudd-Kvitfetvegen

pdfSak 14. Søknad om tilskudd til vann på Melbystølen, melby sameige

pdfSak 13. Søknad om tilskudd. Yddin og Javnlia løypelag

pdfSak 12. Områdetiltak på Lien

pdfSak 11. Frilagt støl på Lien. Søknad om å bygge uthus.

pdfSak 10. Erverv av grunn til vårskiparkering på Valdresflya

pdfSak 09. Behandlingsgebyr for jaktkortsalg

pdfSak 08. Endring av genrelle regler mm for elgjakt

pdfSak 07. Støl 53-1-582 i Nørre Skreddalen. Søknad om bruksendring

pdfSak 06. Årsmelding 2012

pdfSak 05. Tilleggsjord 53-1-457 i Venelia. Frilegging jf fjelloven § 22

pdfSak 04. Budsjett 2013

pdfSak 03. Godkjenning av regnskap 2012

pdfSak 02. Oppnevning av medlemmer til faglig rådgivende utvalg, Langsua NP

pdfSak 01. Møteplan 2013

2012

pdfSak 36. Endring priser jaktkort 2013

pdfSak 35. Endring priser fiskekort 2013

pdfSak 34. Statens vegvesen. Anlegg av parkeringsskulder. Høring vedrørende endring.

pdfSak 33. Søknad om etablering av gapahuk på Tansberg

pdfSak 32. Feste 53-1-334 på Tansberg. Søknad om anlegg av vei

pdfSak 31. Deling av Melby 46-1. Vurdering av allmenningsretten

pdfSak 30. Felles brønn på Lien. Søknad om tilskudd

pdfSak 29. Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk.

pdfSak 28. Støl 626 på Lykkjestølen. Søknad om tilskudd til å forbedre vannforsyningen på stølen.

pdfSak 27. Statens vegvesen. Anlegg av parkeringsskulder på Valdresflye. Søknad om dispensasjon

pdfSak 26. Støl 503 på Lien, til Tunberg 46/45, Kjell Ove Tvenge. Søknad om flytting av fjøs

pdfSak 25. Vedrørende søknad om tilskudd til Bøllhaugbua.

pdfSak 24. Utvising av beiteareal i Vassklepp

pdfSak 23. Søknad om tilskudd til bygging på støl til Beito 3/1 på Sanddalen

pdfSak 22. Søknad om tilskudd. Beitostølen løypeforening

pdfSak 21. Søknad om tilskudd til veg i Fullsennlie

pdfSak 20. Søknad om tilskudd til Strypevegen

pdfSak 19. Søknad om tilskudd til veg i Fullsennlie

pdfSak 18. Feste 53/1/65 på Lie. Søknad om opprustning av veg fram til hytte.

pdfSak 17. Feste 53/1/214 på Tansberg. Søknad om oppsetting av gjerde

pdfSak 16. Støl 53/1/395 i Fullsennlie. Søknad om tilbygg på sel

pdfSak 15. Støl 53/1/595 på Mørstadstølen. Søknad om å rive gammelt, og bygge nytt sel

pdfSak 14. Søknad om oppsetting av stølsbebyggelse på nyutvist støl til Valstad 44/8

pdfSak 13. Godkjenning av årsmelding 2011

pdfSak 12. Frilagt støl til Steinsrud 42/6 i Olægeret. Søknad om fritidsfeste

pdfSak 11. Støl til Lien Søndre i Vassklepp. Søknad om å opparbeide vei/sti på stølsjorde

pdfSak 10. Støl til Nordstad 26/16 i Vesleskag. Søknad om fullrestaurering av løe

pdfSak 09. Regnskap 2011

pdfSak 08. Budsjett 2012

pdfSak 07. Vedutvisning. Avtale mellom fjellstyret og Statskog om tjenestekjøp

pdfSak 06. Søknad om speiderleir på Kvitfeten

pdfSak 05. Sti- og løypeplan i Øystre Slidre. Høring.

pdfSak 04. Melby gbnr 46/1. Søknad om å opprette fritidsfeste på stølen.

pdfSak 03. FOSA. Utsettelse nedbetaling av lån

pdfSak 02. Priser elgjakt

pdfSak 01. Møteplan 2012

2011

pdfSak 39. Øystre Slidre fjellkasse. Plassering av økonomiske midler.

pdfSak 38. NJFF Oppland. Søknad om tillatelse til jaktcamp/opplæringsjakt. Tema rypejakt.

pdfSak 37. Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Høring.

pdfSak 36. Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Høring.

pdfSak 35. Ny forskrift om jakt- og fangsttider m.m. Høring.

pdfSak 34. Felles jaktdag for jegere under 20 år og førstegangsjegere 8. og 9. oktober.

pdfSak 33. Taksering av lirype 2011. Regulering av jakttrykk.

pdfSak 32. Godkjenning av tilbygg på sel på støl til Skogstad 39/7 på Etnestølen.

pdfSak 31. Kart med plassering. 

pdfSak 31. Godkjenning av oppsetting og plassering av tilsynsbu til Bakken Nordre 45/10.

pdfSak 30. Søknad om tilskudd til stølsvegen i Fullsennlie.

pdfSak 29. Kart over utvist areal.

pdfSak 29. Utvising av beite på Lien til Bakken 47/18 og 31. Audun trandokken.

pdfSak 28. Støl 402 til Nereng 51-6 på Skåltjednstølen. Søknad om oppsetting av leskur og tilbygg fjøs.

pdfSak 27. Støl 480 til Prestrud 43-1 på S. Trollåsen. Søknad om riving og gjenoppbygging av selet.

pdfSak 26. Søknad om flytting av vei til hyttefeste 53/1/288 på Lien.

pdfSak 25. Vinstervegen. Søknad om tilskudd til bru. 

pdfSak 24. Stølsvegen Bergo-Rabalen. Søknad om tilskudd. 

pdfSak 23. Stølsvegen Moane-Fullsenn. Søknad om tilskudd. 

pdfSak 22. Søknad om tilskudd til opprustning av Hødnstølvegen. 

pdfSak 21. Støl til Bråten 48/4 på Tansberg. Ove Bolstadbråten. Søknad om tilbygg på fjøs. 

pdfSak 20. Støl 618 til Beito 3/1 på Sanddalen. Søknad om tilbygg på fjøs og liten arealutvidelse.

pdfSak 19. Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 3. og 4. sept. 

pdfSak 18. Endringer av dokumenter med bestemmelser som regulerer utøvelse av elgjakt. 

pdfSak 17. Utvising av beiteareal til Rogne Søndre 44/1 og Smedsrud 51/3 på Rognsfeten. 

pdfSak 16. Haldorbu fellesdrift. Søknad om påbygg til Saltbu på Kvitfeten. 

pdfSak 15. Årsmelding 2010 

pdfSak 14. Forslag til samarbeid om tilrettelegging for jakt på smårovvilt i hele Øystre Slidre. 

pdfSak 13. Ø.S. driftsplanområde for elg. Forslag til ny drifts- og bestandsplan for elg.

pdfSak 12. Søknad fra Volbu sameige om tilskudd til anlegg av veg fra Skaterudstølen og ned til Yddin. 

pdfSak 11. Søknad fra Morten Steinsrud om å få utvist støl i statsallmenningen til Valstad 44/8. 

pdfSak 10. Støl 430 til Granli 39/14 i Flakstad. Frilegging av stølen etter § 22 i Fjelloven. 

pdfSak 09. Utvising av frilagt stølsjorde på Rognsfeten som beite. Klage på fjellstyrevedtak. 

pdfSak 08. Støl 480 til Prestrud 43/1 på Sørre Trollåsen. Søknad om riving og nybygg av sel. 

pdfSak 07. Budsjett for Fjellkassa 2011

pdfSak 06. Godkjenning av regnskap 2010

pdfSak 05. Fram Reinlag. Leieavtale for reinbeite 2010-2020.

pdfSak 04. Frilagt støl til Lid 17/15. på Skindro, Kirsten Berthelsen. Vedr. ikke omsøkte byggearbeider.

pdfSak 03. Utvising av beite på Rognsfeten. Klage på fjellstyrets vedtak i sak 41/2010.

pdfSak 02. Priser på småviltjaktkort.

pdfSak 01. Priser på fiskekort. 

2010

pdfSak 47. Fram Reinlag. Forslag til leieavtale for reinbeite 2010-2020.

pdfSak 46. Møteplan 2011

pdfSak 45. Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Høring.

pdfSak 44. Feste 53/1/27 Kjølabu. Søknad om omdisponering fra næring til fritidsfeste.

pdfSak 43. Feste 53/1/27, Kjølabu. Søknad om omdisponering fra næringsbygg til fritidsfeste.

pdfSak 42. Søknad om vei fram til feste 104 og 151 i Synahuglia. Uttale fra fjellstyret.

pdfSak 41. Kartvedlegg

pdfSak 41. Utvising av beite på Rognsfeten til Svein oddvar Moen.

pdfSak 40. Kartvedlegg

pdfSak 40. Utvising av beite på Sørre Trollåsen til Randi Rogne og Eirik Kolbjørnshus.

pdfSak 39. Reguleringsplan for Huldrestølen. Fjellstyret klager på kommunens vedtak.

pdfSak 38. Høsttaksering av lirype 2010. Regulering av jakttrykk.

pdfSak 37. Utlysingsing av frilagt stølsjorde på Lislebufeten, som beite. Vedtak om utvising.

pdfSak 36. Endring av generelle bestemmelser for elgjakt i statsallmenning.

pdfSak 35. Støl til Liahaugen 4/2 i Vassklepp. Søknad om tilskudd til vannforsyning på stølen.

pdfSak 34. NJFF Oppland. Søknad om friluftscamp (opplæringsjakt) for ungdom med rypejakt som tema. 

pdfSak 33. Feste 0544/53/1/208. Søknad om endring av gjerde rundt hytte på Tansberg. 

pdfSak 32. Feste 0544/53/1/10. Søknad om anlegg av hjulspor til hytte ved Perslettstølen. 

pdfSak 31. Feste 0544/53/1/100. Søknad om veg til hytte i Synhauglia. 

pdfSak 30. Øystre Slidre historielag. Søknad om støtte til album 1860-1960. 

pdfSak 29. Utlysing av tidligere stølsjorde til Bolleng 48/26 som beite.

pdfSak 28. Støl 53/1/519 på Lien. Søknad om å rive det gamle selet og bygge nytt sel.

pdfSak 27. Kart

pdfSak 27. Støl 0544-53-1-541 til Framstad 25/23 på Bergastølen. Søknad om inngjerding av utmarksbeite. 

pdfSak 26. Stiplan for Øystre Slidre kommune. Høring. 

pdfSak 25. Haldorbu fellesdrift. Søknad om ekstra tilskudd jf. tidligere gjennomført arbeid. 

pdfSak 24. Støl 618 til Beito 3/1 på Sanddalen. Søknad om tilskudd til vannforsyning. 

pdfSak 23. Jotunheimvegen. Søknad om tilskudd til bomanlegg. 

pdfSak 22. Yddelia Beitelag. Søknad om tilskudd til sikring av vannkilde.

pdfSak 21. Vinstervegen. Søknad om tilskudd til å bygge ny bru ved Skindro. 

pdfSak 20. Støl 599 til Nordtorpbergene 20/12 ved Urek. Klage fra Statskog. Ny søknad om påbygg. 

pdfSak 19. Fjellovens bestemmelser om frifall av støler. Oppfølging av støler om ikke har vært i bruk. 

pdfSak 18. Støl 626 til Myrlund 1/8 på Lykkjestølen. Søknad om å bygge på fjøset. 

pdfSak 17. Frilagt støl 619 til Eker 8/1 på Sanddalen. Ny behandling av tilbygg på sel. 

pdfSak 16. Frilagt støl 587 til Lid 17/15 på Skindro. Søknad om riving og oppføring av nytt sel. 

pdfSak 15. Støl 541 til Framstad 25/23 på Bergastølen. Søknad om inngjerding av utmarksbeite.

pdfSak 14. Godkjenning av årsmelding 2009. 

pdfSak 13. Grustak ved Kjølaåne. Videreføring av avtale. 

pdfSak 12. Delegering av fullmakt fra fjellstyret til daglig leder. 

pdfSak 11. Vinsteren Jaktfelt. Dispensasjon fra fjellstyrets krav om ettersøkshund i eget jaktlag. 

pdfSak 10. Tilskudd til bygging av ny Bøllhaugbu. 

pdfSak 09. Feste 53-1-60 ved Lykkjestølen. Søknad om å flytte hytte og bygge anneks. 

pdfSak 08. Støl 587 til Lid 17/15. Avklaring av status for stølen.

pdfSak 07. Støl 599 til Nordtorpbergene 20/12. Søknad om tilbygg på sel. 

pdfSak 06. Regnskap 2009

pdfSak 05. Budsjett for Fjellkassa 2010. 

pdfSak 04. Reguleringsplan for Huldrestølen på Sørre Trollåsen. Offentlig ettersyn. 

pdfSak 03. Støl 499, til Havreberg 48/2 ved Blilien. Frilegging. 

pdfSak 02. Støl 387 til Rogne Søndre 44-1 på Rognsfeten. Frilegging. 

pdfSak 01. Møteplan 2010

2009

pdf58.09 Utvidelse av Ormtjernkampen.Kart høringsuttale.

pdf58.09. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark m.m. Høringsuttalelse.

pdf57.09. Støl 53/1/461 på Nørre Trollåsen . Spørsmål om Molor 36/10 har allmenningsrett.

pdf56.09. Søknad om tilskudd til grusing av vegen Etnestølen-Kvitfeten.

pdf55.09. NESK. Søknad om terreng til kurs i vintertrening av fuglehunder, og disp. fra hundeloven.

pdf54.09. Feste 53/1/60 ved Lykkjestølen, Svein Nordaas. Søknad om riving og oppføring av ny hytte.

pdf53.09. Naust 53/1/646 ved Tansbergfjorden. Torleiv S. Hovi. Søknad om restaurering.

pdf52.09. Støl 53/1/516 til Bråten 46/2 på Lien. Søknad om å rive skåle og flytte fjøset. 

pdf51.09. Skaget Bitihorn sankelag. Søknad om utbygging av sorteringsanlegg i Vesleskag. Off. ettersyn. 

pdf50.09. NJFF Oppland. Søknad om friluftscamp for ungdom, med rypejakt som tema. 

pdf49.09. Høsttaksering lirype 2009. 

pdf48.09. Støl 53/1/507 til Klevebråten 45/20 på Lien. Søknad om liten utvidelse av stølsvollen. 

pdf47.09. Støl 53/1/581, til Skøren gnr. 20 bnr. 5 i Nørre Skreddalen. Søknad om riving og gjenreising.

pdf46.09. Haldorbu fellesdrift. Søknad om tilskudd til vegen Etnestølen Kvitfeten. 

pdf45.09. Støl 53/1/519 til Bråten 46/9 på Lien. Arne Johs. Trandokken. Søknad om beiteareal. 

pdf44.09. Støl 53/1/415 til Dalen 51/13 på Olægeret. Søknad om nytt uthus. 

pdf43.09. Utbedring av fire eksisterende parkeringsplasser/rasteplasser på Valdresflya. 

pdf42.09. Reguleringsplan for nye Valdresflya Vandrerhjem. Offentlig ettersyn. 

pdf40.09. Støl 53/1/557 til Vårum 26/1 i Vesleskag, Gudmund Aastveit. Søknad om påbygging av sel. 

pdf39.09. Rett til å nekte kjøring over egen grunn. Endring av Motorferdselsloven. Uttalelse til NFS.

pdf38.09. Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 5. og 6. sept. 2009. 

pdf37.09. Bygdinprøva 2009. Leie av terreng. 

pdf36.09. Haugseter Fjellstue. Søknad om bruk av større båtmotor på Vinstre. 

pdf35.09. Haugseter Fjellstue. Søknad om stikking av løype frå Haugseter til Valdresflya Vandrerhjem. 

pdf34.09. Støl til Løken gnr. 34 bnr. 1 på Bergset. Søknad om liten utvidelse av stølsvollen. 

pdf33.09. Støl 53/1/519 til Bråten 46/9 på Lien. Arne Johs. Trandokken. Søknad om utvising av beite. 

pdf32.09. Støl 53/1/565 til Bråten 30/3 i Vesleskag. Frilegging jfr. bestemmelser i fjellovens § 22.

pdf31.09. Støl 53/1/581 til Skøren 20/5 i Nørre Skreddalen. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven. 

pdf30.09. Støl 53/1/708, til Nøbben 7/11 på Vassklepp. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven. 

pdf29.09. Søknad om tilskudd. Haldorbu fellesdrift. 

pdf28.09. Søknad om tilskudd. Skaget – Bitihorn sankelag. 

pdf27.09. Søknad om tilskudd. Stølsvegen Ås-Etnelien. 

pdf26.09. Søknad om tilskudd. 

pdf25.09. Støl 53/1/557 til Vårum 26/1 i Vesleskag, Gudmund Aastveit. Søknad om påbygging av sel.

pdf24.09 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen. 

pdf23.09 Feste 53/1/181. Søknad om restaurering av jakt og fiskebu ved Vinstre. Jostein Lindstad. 

pdf22.09 Hyttefeste 53/1/251, Arnulf Mork på Tansberg. Søknad om utvidelse av inngjerding. 

pdf21.09 Naust 53/1/643. Avgiftsfritt feste på naust ved Tansbergfjorden. Søknad om riving og nybygg. 

pdf20.09 Skaget Bitihorn Sankelag. Søknad om utbygging av sorteringsanlegg i Vesleskag. 

pdf19.09 Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll. 

pdf18.09 Årsmelding 2008

pdf17.09 Naust 53/1/423. Søknad om riving og gjenoppføring av naust ved Finnefjorden. 

pdf16.09 Bøllhaug Feleger. Endret søknad om ny Bøllhaugbu. 

pdf15.09 Støl 53/1/581, til Skøren gnr. 20 bnr. 5 i Nørre Skreddalen. Søknad om riving og gjenreising av nytt sel. 

pdf14.09 ”Geitedagane 2009”, på Beitostølen 21. – 23. August 2009. Søknad om økonomisk støtte. 

pdf13.09 Skaget Bitihorn sankelag. Søknad om å tilrettelegge med lasteplass ved sankekvea. 

pdf12.09 Støl 53/1/598, til Mørstad gnr. 12 bnr. 2. Marit Asbjørg Mørstad. Frilegging jfr. bestemmelser. 

pdf11.09 Støl 53/1/508, til Bolleng gnr. 48 bnr. 26 på Lislebufeten.

pdf10.09 Regnskap 2008

pdf09.09 Budsjett for Fjellkassa 2009. 

pdf08.09 Bioforsk Øst, Løken. Søknad om økonomisk støtte til rapporten ”Vilkår og tiltak for og opprett. 

pdf07.09 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen. 

pdf06.09 Støl 53/1/561 til Nordstad 26/16 i Vesleskag. Søknad om oppføring av tilbygg til sel. 

pdf05.09 Søknad om leie av terreng til Jotunheimtreffet 2009. 

pdf04.09 Støl 53/1/708, til Nøbben gnr. 7 bnr. 11 på Vassklepp. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven.

pdf03.09 Priser på småviltjaktkort 2008/2009. 

pdf02.09 Priser på fiskekort 2009/2010 og priser på kart. 

pdf01.09 Møteplan 2009

2008

pdf58.08 Norsk Engelsksetterklubb. Søknad om terreng for å arrangere kurs for jakt med fuglehunder.

pdf57.08 Søknad fra Kirkelig fellesråd i Øystre Slidre om askeplass på Valdresflya.

pdf56.08 Økonomisk støtte til leteaksjon etter savnet person i området Svarthamar i Skrautvål sameige.

pdf55.08 Haugseter Fjellstue. Søknad om hundetrening for fuglehund.

pdf54.08 Hyttefeste 53/1/55 på Sørre Trollåsen, Liv Stenersen. Søknad om utvidelse av inngjerding. 

pdf53.08 Støl 53/1/519 på Lien, Arne Johs. Trandokken. Søknad om ca 30 da areal til inngjerding av beite.

pdf52.08 Støl 53/1/519 på Lien, Arne Johs. Trandokken. Søknad om å fjerne et kokehus/uthus.

pdf51.08 Støl 53/1/481 til Prestrud 43/2 på Sørre Trollåsen, Ola Birger Rogne.

pdf50.08 Reguleringsplan for Strypadn massetak. Utlegging til offentlig ettersyn.

pdf49.08 Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Høring på endringer.

pdf48.08 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen.

pdf47.08 Lirype- og fjellrypebestanden. Innføring av tiltak for å redusere avskyting.

pdf46.08 Høsttaksering av lirype 2008.

pdf45.08 Vinsteren elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag.

pdf44.08 Landbruksplan for Øystre Slidre 2008 - 2012.

pdf43.08 Bygdinprøva 2008. Registrering av terrengene før jaktprøven.

pdf42.08 Flakstad elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag.

pdf41.08 Trollåslia elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag. Søknad om dispensasjon.

pdf39.08 Støl til Idstad 32/1 feste 437 på Berset, Torleiv Idstad. Søknad om oppsetting av gapahuk.

pdf38.08 Ekspropriasjonsskjønn av 19.10.1950, takst nr. 27. Krav om ny tomt til bu på Okshovdholmen. 

pdf37.08 Gnr. 53 bnr. 1 feste nr. 23, Søknad om bygging av vei til fritidsfeste med Vinstre. 

pdf36.08 Hyttefeste 53/1/43 ved Bergastølen, Lillian Kristin Grønolen. Søknad om å lage vei inn til hytta. 

pdf35.08 Bygdinprøva 2008. Leie av terreng. 

pdf34.08 Støl 53/1/609, ved Røynestølen, Torstein Melby. Søknad om oppføring av kokehus etter brann. 

pdf33.08 Støl til Mørstad gnr. 12 bnr. 1. Feste 53/1/583 i Sørre Skreddalen, Nils Harald Mørstad. 

pdf32.08 Støl til Berg gnr. 9 bnr. 1. Feste 53/1/590 på Bergastølen, Kjell Jørgen Grythe.

pdf31.08 Støl 53/1/626 på Lykkjestølen, Nils Skrebergene. Søknad om tilbygg for aggregat m.m. 

pdf30.08 mSøknad om utvidet bebyggelse på avgiftsfritt feste 53/1/364 ved Sandvatnet. Terje Rogne. 

pdf28.08 Valdres forsøksring. Søknad om støtte til Valdres landbruksnytt. 

pdf27.08 Støl på Heimre Kjølastølen, Guri og Gjermund Skrindsrud. Søknad om infrastruktur: Strømtilførsel, Vasstilførsel, nytt vakumrørsystem. 

pdf26.08 Støl Gnr. 53, Bnr. 1, fnr. 513. på Lien, Kjetil Hovi. Søknad om støtte til vannrenseanlegg. 

pdf25.08 Søknad om tilskudd til bygging av ny Bøllhaugbu Gnr. 53 Bnr. 1 Fnr. 185.

pdf24.08 Stølsvegen Bergo-Raballen. Søknad om tilskudd til opprustning. 

pdf23.08 Stølsvegen Ås-Etnelien. Søknad om tilskudd til bomanlegg.

pdf22.08 Støl 53/1/504 på Lien, Astrid og Knut Sebuøygard. Søknad om riving av eksisterende fjøs. 

pdf21.08 Gnr. 53/1, Bnr. 1, Fnr. 650. Avgiftsfritt feste- naust ved Stryta. Skøren Gnr. 20, Bnr. 5. 

pdf20.08 Fellesbeite på Etnestølen. Fjellstyrevedtak sak 21/1988 med hjemmel § 16 i fjelloven, feste 53. 

pdf19.08 Årsmelding 2007

pdf18.08 Øystre Slidre driftsplanområde for elg. Forslag til drifts- og bestandsplan for perioden 2008-2010. 

pdf17.08 Gnr. 53 bnr. 1 feste nr. 23, Søknad om bygging av vei til fritidsfeste med Vinstre. 

pdf16.08 Søknad om bygging av nytt naust på feste 640 ved Vinstre.

pdf15.08 Forslag til justering av løypenett i forhold til høringsutkast for kommunenes løypeplan. 

pdf14.08 Støl til Eker 8/1 på Sanddalen, lagt i det fri med erklæring. Feste 619, Torstein Eker. Søknad. 

pdf13.08 Regnskap 2007. 

pdf12.08 Budsjett 2008. 

pdf11.08 NJFF Oppland. Søknad om friluftskamp (opplæringsjakt) for ungdom med rypejakt som tema. 

pdf10.08 Bøllhaug Feleger. Søknad om bygging av ny Bøllhaugbu, gnr. 53 fnr. 185. 

pdf09.08 Søknad om å få arrangere speiderleir på Kvitfeten i statsallmenningen, 4.-10. august 2008. 

pdf08.08 Møteplan 2008

pdf07.08 Priser på småviltjaktkort. Endring jfr. Nye jaktregler. 

pdf06.08 Nyutvisning av tilleggsjord/kulturbeite på tidligere stølsvoll til Rolandsmarken. 

pdf05.08 Søknad om leie av terreng til Jotunheimtreffet 2008. 

pdf04.08 Haugseter Fjellstue. Søknad om stikking av skiløype mellom Valdresflya vandrerhjem og Haugsete. 

pdf03.08 Haugseter Fjellstue. Søknad om salg av jaktkort med hund. 

pdf02.08 Støl til Løvstad 43/14. Feste 53/1/488, Kjell Ivar Rogne på Sørre Trollåsen. Søknad om oppsett.

pdf01.08 Støl til Eker 8/1 på Sanddalen, lagt i det fri med erklæring. Feste 619, Torstein Eker. Søknad. 

2007

pdf47.07 Nina E. Thon. Søknad om omsorgspermisjon uten lønn.

pdf46.07 Nye jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen.

pdf45.07 Fram Reinlag. Forlengelse av beiteavtale 2002-2007.

pdf44.07 Innkjøp av ny snøscooter.

pdf43.07 Øystre Slidre statsallmenning. Støl 53/1/379 til Moe 44/35 på Etnelie, Einar Moe, Rogne.

pdf42.07 Valdresflye Vandrerhjem. Varsel om oppstart av reguleringsplan.

pdf41.07 Støl til Ødegården 51/7. Feste 53/1/401 på Skåltjednstølen. Søknad om plassering av brakke.

pdf40.07 Forslag til nye jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen.

pdf39.07 Øystre Slidre statsallmenning. Nettverk Valdresflye. Planlagte turstier fra medlemsbedriftene.

pdf38.07 Skaget-Bitihorn sankarlag. Vedrørende ledegjerder ved sankekveer i Skreddalen og ved Kjølastøl.

pdf37.07 Søknad om tynningshogst og beitelandskapspleie på Lien.

pdf36.07 Ekspropriasjonsskjønn av 19.10.1950, takst nr. 27. Krav om ny tomt til bu på Okshovdholmen.

pdf35.07 Støl til Steinsrud 42/6, feste 53/1/425 på Olægeret, Ottar Steinsrud. Søknad om feste til tomt.

pdf34.07 Støl til Sagahaugen 18/6. Støl 53/1/606 ved Vinstre, Nils Oddvar Sagahaugen.

pdf33.07 Landbruksplan i Øystre Slidre kommune. Fjellstyrets deltagelse i prosjektgruppe.

pdf32.07 Taksering av lirypebestanden, fastsetting av jaktregler.

pdf31.07 Driftsplan for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning. Behandling etter ettersyn og høring.

pdf30.07 Revisjon av tellende areal for elg. Høring.

pdf29.07 Naust ved Vinstre, feste 662, Ragnhild Haug. Søknad om tillatelse til riving og gjenoppbygging.

pdf28.07 Støl til Løvstad 43/14. Feste 53/1/488 på Sørre Trollåsen. Søknad om oppsetting av nytt sel.

pdf27.07 Støl til Nordtorp 20/3. Feste 53/1/580 i Sørre Skreddalen. Søknad om oppsetting av leskur.

pdf26.07 Søknad om område for oppbevaring/sankekve til sau ved Sørre Trollåsen.

pdf25.07 Feste 53/1/202 på Kvitfeten. Søknad om oppsetting av gjerde.

pdf24.07 Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 8. og 9. sept. 2007.

pdf23.07 Friluftscamp for ungdom med rypejakt som tema.

pdf22.07 Støl til Melum 15/12 ved Røynestølen, GAB nr. 0544/53/1/609. Torstein Melby. Søknad om å rive del av sel og bygge nytt.

pdf21.07 Frilagt støl til Molor 36/10 på Nørre Trollåsen, Eli A. Østengen.

pdf20.07 Feste 53/1/119, Odd Midseim. Søknad om samtykke til bygging av hytteveg i Synhauglia.

pdf19.07 Beito Skyttarlag. Søknad om støtte til innendørs skytterbane.

pdf18.07 Hødnstølvegen. Søknad om støtte til grusing.

pdf17.07 May og Erik Heggom. Søknad om støtte til aggregat på stølen.

pdf16.07 Oppstart av beitedrift med storfe Heimdalen. Søknad om støtte til gjerde.

pdf15.07 Driftsplan og jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning. Utsending på høring.

pdf14.07 Søknad om tilskudd til opprusting av skytebanen.

pdf13.07 Søknad om tilskudd til to automatiske bomanlegg på Jotunheimvegen.

pdf12.07 Kommunal forskrift om hundehald i Øystre Slidre. Høring.

pdf11.07 Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning.

pdf10.07 Merverdigavgift på elgjakt. Fritak for fjellstyrene. Nytt vedtak om priser.

pdf09.07 Årsmelding 2006

pdf08.07 Søknad om nye skiløyper på Valdresflya.

pdf07.07 Øystre Slidre statsallmenning. Støl 53/1/535 til Hagen 27/2 på Bergastølen, Kristen Johan Wåru.

pdf06.07 Søknad om område for oppbevaring/sankekve til sau ved Sørre Trollåsen.

pdf05.07 Regnskap 2006

pdf04.07.Budsjett for 2007

pdf03.07 Forslag til revidert avtale om reinbeite med Vågå Tamreinlag A/L.

pdf02.07 Møteplan 2007

pdf01.07 Hedmark og Oppland fuglehundklubb. Søknad om terreng for nybegynnerkurs 21.- 23. august 2007.

Tilbake

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes