Statistikk småvilt Finner du her (link til statistikkdokument)

 

 

Øystre Slidre statsallmenning ligg lett tilgjengeleg for befolkninga på austlandet. I kommunen er det ein bevisst tilrettelegging og stor satsing på turisme i nærområdet til statsallmenninga. Mange menneskjer er sterkt knytt til området og vil gjerne jakte her.

Øystre Slidre fjellstyre er bevisst på at viltressursane må forvaltast slik at det også i framtida kan drivast jakt. Ein følgje av dette er at talet på jegerar må reguleres, i tillegg til andre reguleringar, som avkorting i jakttid og avgrensing av tal på vilt den enkelte jeger kan felle. 

 

Taksering av lirypebestanden skjer før jaktstart. Etter taksering kan det settes kvoter, også for andre arter enn lirype. Kvoter kan settes forskjellig i områder og tidsrom. Jakta kan avsluttast før, evt. berre for enkelte arter. Snarefangst av rype kan stoppast, eventuelt regulerast i tid og tal snarer pr jaktkort. Fjellstyret kan til ein kvar tid stoppe småviltjakta.

Nytt opplegg  for jaktkortsalg i 20117!

Alt jaktkortsalg er regulert. Frå og med 2017 leggjast alt salg av jaktkort på inatur.no. Salget vil starte i april. Nærmere dato for salgsstart blir offentleggjort i februar/mars.


<script type={quot}text/javascript{quot} src={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Heggenes/ekstern_boks_liten.js{quot}></script><noscript><a href={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Heggenes/{quot}>yr.no: Værvarsel for Heggenes</a></noscript>

<script type={quot}text/javascript{quot} src={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Beitostølen~140669/ekstern_boks_liten.js{quot}></script><noscript><a href={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Beitostølen~140669/{quot}>yr.no: Værvarsel for Beitostølen</a></noscript>

<script type="text/javascript" src="http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Valdresflya_Vandrerhjem/ekstern_boks_liten.js"></script><noscript><a href="http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Valdresflya_Vandrerhjem/">yr.no: Værvarsel for Valdresflya Vandrerhjem</a></noscript>

 

 

isfiske-barnAllemannsretten til fri ferdsel i utmark står svært sterkt i Noreg. Vis omsyn for beitedyra, viltet og naturen. Retten til fri ferdsel gjeld ikkje med motoriserte kjøretøy.

 
Både sumar og vinter er allmenninga mykje brukt til friluftsliv, også utanom jakt og fiske. Vi har område som er tilrettelagde med merka stigar om sumaren og skiløyper om vinteren, Vi har og store område som ikkje er tilrettelagde, men som likevel er lette å ferdast i. Her kan du søkje fred og ro.

Barn under 16 år har rett til å fiske utan å betale avgift (innlandsfiskeloven § 18). Øystre Slidre fjellstyre har utvida denne retten til å gjelde barn og ungdom fram til og med fyllte 20 år.
 
 
 
 
 

Det er bandtvang for hund frå 1. april til 30. september. Med "bandtvang" meines at alle hundar skal vera haldast i band eller væra forsvarleg innestengd i heile perioden. Det er m.a. unntak for politihundar og gjetarhundar under arbeid. Bruk av hund under lovleg jakt og jakthundtrening er tillate. Regelen handhevast av oppsynet.

Treffer du på sau i fjellet i oktober, eller skadde beitedyr som skulle vore frakta ned til bygda, kan du ringe: 90 92 63 39
 
 
 kart 2015 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart i målestokk 1:50 000  over Øystre Slidre og omland kr. 199, får du kjøpt i dei fleste butikkar, bensinstasjonar og turiststader. Eller bestill ved å sende en Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. til kontoret.

 

 

På denne siden vil fjellstyret gjøre kjent saker og aktiviteter som er aktuelle for årstiden.
Oversikt:
  • Småviltjakt 2009.
  • Nye jaktregler fra og med 2008.
  • Løse fiskekort på SMS
  • Gratis opplæringsjakt for småviltjegere
  • Rekruttering av ungdom til fiske.
Mer om sakene:

Småviltjakt 2009: All småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning er regulert i perioden 15.9. - 15.10. Søknadsfrist 1. april. Innen søknadsfristen har fjellstyret i år mottatt 886 søknader om jakt. Tildeling er foretatt og alle som har søkt vil få svar. Tilbuds- og avslagbrev ble sendt ut 12. mai. De som får tilbud om jaktkort må betale for jaktkortet innen fristen 1. juni. Kopi av jegeravgift må også sendes inn til fjellstyret innen samme frist. Alle som er tildelt jakt, får også tilsendt en brosjyre med regler. Les disse nøye. Gyldig jaktkort med info. om kvoteregulering, blir sendt ut ETTER linjetaksering er gjennomført. Dvs. første uka i september.


Nye jaktregler i 2008. Fra og med 2008 gjelder nye jaktregler. Alle som jakter i Øystre Slidre statsallmenning har fått disse tilsendt sammen med tilbud om jakt. Andre som ønsker info om reglene kan henvende seg med e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og be om å få reglene tilsendt. Det er tildels omfattende endringer i reglene, så det anbefales at disse leses nøye før jakta starter. Mer om jaktreglene kan leses under "JAKT"

LØSE FISKEKORT MED SMS? Fjellstyret har innført en ordning der du kan løse fiskekort for stangfiske med mobilen. Ved inntasting av ei kode (kode for ulike kort), som sendes til et telefonnummer, får du tilbakemelding til din mobil med betalingsinformasjon og et KID-nummer, som også fungerer som kvittering for fiskekort. Du betaler når du kommer hjem. Løsningen er foreløpig bare tilgjengelig for inntil ukekort. Informasjon om bruk av dette tilbudet finnes på alle fjellstyrets informasjonstavler, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.

Fjellstyret holder gratis jaktkort til ungdom i alder 14 til fyllte 16 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med §6 i forskrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen og utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort (15.9-15.10), må også denne aldersgruppen søke om gratis kort.

Øystre Slidre fjellstyre har innført en ordning med gratis fiskekort for ungdom til og med det året de fyller 20 år. Ordningen gjelder alle som siste året har vært bosatt i Norge.

Vilkår: Gratiskort må løses og medbringes under fisket. Oppsynet vil kreve legitimasjon for alder. Fiskereglene gjelder også for de som benytter gratiskort.

beitedyr-morstadstol
                Mjølkekyr på saftig fjellbeite ved Mørstadstølen, Vinstre.


Retten til allmenningsbruk som er knytt til jordbrukseigedom er regulert i Fjellloven § 2.  Retten kan berre nyttast så lenge det skjer gjennom drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge denne kan reknast som jordbrukseigedom. pdfJordbrukstilknytta_rettigheter.pdf

Bruken av støl, beite og tilleggsjord er regulert i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning m.m. "Stølsforskriften"

pdfSøknadsskjema beite tilleggsjord

Bygging på stølar er regulert i i kap. 4 i stølsforskriften. All bygging og endring av bygg må det søkjast fjellstyret om. Fjellstyret skal vurdere slike søknader ut i frå om stølen er i bruk, og om kor mange hus som trengst til stølsdrifta, herunder størrelse og standard. pdfSøknadsskjema for bygging på støl. Dersom du treng meir informasjon kan du ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

vinsteraure
Vinsteraure på 1,5-2 kg på gytevandring i ein tillaupsbekk til Vinstre

I statsallmenninga og Heimdalen er det tilsammen omlag 80 fiskevatten og tjedn som utgjer omlag 31 000 da vassareal i høgdelaget 850 til 1500 m.o.h.  Det er ingen større elver innanfor allmenninga, men omlag 10 mil med fiskeførande bekker og åer.

Fiskearter er typisk for nordre del av Valdres med reine aurevatten og nokre få vatten med abbor. Ørekyta som i stor grad er innført av sportsfiskere fra 1950 og fram til vår tid, er etablert i dei fleste vatna våre.

Det er bra med fisk i alle vatten i allmenninga. Fiskebestanden i dei fleste vatna har middels tettleik av fisk med god kvalitet. For dei som ikkje er kjend i området kan vi anbefale følgjande fisketurar

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes