rypejaktFjellstyret holder gratis jaktkort til ungdom i alder 14 til fyllte 16 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med §6 i forskrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen og utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort (15.9-15.10), må også denne aldersgruppen søke om gratis kort.

Øystre Slidre fjellstyre har innført en ordning med gratis fiskekort for ungdom til og med det året de fyller 20 år. Ordningen gjelder alle som siste året har vært bosatt i Norge. Vilkår: Gratiskort må løses og medbringes under fisket. Oppsynet vil kreve legitimasjon for alder. Fiskereglene gjelder også for de som benytter gratiskort.

Fjellstyret har opna for salg av jaktkort på smårovvilt på nettstedet inatur.no

Arter som kan jaktast og jakttider:

ART JAKTTID
Rødrev 15.7. - 15.4.
Mårhund 1.4. - 31.3.
Mår 1.11. - 15.3
Røyskatt 21.8. - 15.3.
Mink 1.4. - 31.3.
Kråke 15.7. - 31.3.
Ravn 10.8. - 29.2.
Skjære 10.8. -29.2.

Ved å løyse jaktkort får du rett til jakt og fangst på desse arter i Øystre Slidre statsallmenning.
 
Bruk av fangstredskaper er tillatt. Slik fangst er regulert i "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst" kap 9.

  • Alle fangstredskaper skal merkes med brukerens navn, adresse og telefonnummer.
  • Plassering av fangstbur- og bås skal meldes til Øystre Slidre fjellstyre, før de plasseres ut i terrenget.

Saur, ca 45 min. gange frå Tansberg eller frå grustaket ved Trøllåsen.

Skagstjedne, ca 1 time gange frå Storeskag.


Skreddalen, 4 vatn like ved bilveg.


Flytjedne og Fisketjedne på Valdresflya.

 

Beito/Beitostølen:   Beito landhandleri
  Sporten Beitostølen
  Turistinfo Beitostølen
  Beitostølen camping
  Knuts hyttegrend
  Intersport Beitostølen
  Sport 1 Beitostølen
  Haugseter fjellstue
   
Heggenes: Sebu Bensin
  Coop Heggenes
  Yddin feriehytter
   
Rogne: Coop Rogne
  Wenches fjellkjosk
   
Fagernes: Turisinfo Fagernes
  Intersport Fagernes

FISKEKORT PÅ SMS:

Fjellstyret har innført bruk av mobiltelefon for løysing av fiskekort:

Send melding om kva slag fiskekort du ynskjer (kode for ulike kort). Du får tilbakemelding til din mobil som fungerar som kvittering for fiskekort.

Slik gjer du det:
1. Send SMS-melding:
2. Du mottek betalingsinformasjon med KID-nummer
3. Ta vare på meldinga for kontroll og betaling.
4. Betal innan 14 dagar for å unngå fakturagebyr
5. Bruk KID-nummer ved betaling og kontroll !

Sending av melding har ordinær sms-takst.

 

Kode og fiskekortpris:
Stongfiske 1 døgn 2 døgn 1 uke Sesong
Enkeltkort: SF2D1
85,-
SF2D2
170,-
SF2D7
260,-
SF2S1
440,-
Familiekort: FF2D1
130,-
FF2D2
260,-
FF2D7
390,-
FF2S1
660,-
 
Familiekort er inkludert ektefelle/sambuar. Barn og ungdom tom 20 år fiskar gratis.
Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for reglar og meir informsjon.

Eksempel på kjøp av døgnkort:
 
eksempel20sending203
SMS-løysinga for salg av fiskekort er utvikla av SMSpass DA


 Det er oppslag om tilbodet på alle tavler i allmenninga, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.

 

elgtransportElg er den einaste storviltarten som kan jaktast i Øystre Slidre statsallmenning. Det finnast nokre eksemplarar av både hjort og rådyr, men dei er få og det er ikkje grunnlag for jakt på desse artane.

Fjellstyret administerar elgjakta i statsallmenninga, som er inndelt i 8 jaktfelt.  Informasjon om elgjakta i Øystre Slidre statsallmenning finn du på inatur.no. Alle jaktfelt har jaktlag med kontrakt ut 1919. Det lyses ut 4 års kontrakter fra og med 2020.

Alt jaktbart elgterreng ligg mellom 900 og 1200 moh. Kvotene dei siste åra har vore 2-3 dyr på kvart jakfelt årleg. 


Ledige jaktfelt lysast ut i mars/april med søknadsfrist 30. april. Utlysing og søknad skjer via internett på inatur.no, og der blir det også lagt ut informasjon om og kart over dei ledige jaktfelta. Du kan også søkje skriftleg på elgjakt. I så fall tek du kontakt med Steinkjer fjellstyre på tlf. 74 14 07 70. Steinkjer fjellstyre organiserar ein felles søknadsprosess på all ledig elgjakt på statsallmenning i Sør-Noreg. 

 Elgkvoter og felling 2017:

 

I.bygds (IB)

U.bygds (UB)

Kvoter            Felte  dyr      
Jaktfelt  

kalv/

ungdyr

ku okse sum   kalv ungdyr ku okse SUM  
Vinsteren UB

2

 

 

2

 

 

 

 

 

   
Skaget UB

2

 

 

2

 

 

 

 

   1
 
Synhaugen IB

2

 

 1

3

 

 

 

 

1

 

 

Trollåslia IB

1

 1

 

2

        

 

 

 

 

 

 
Tansberg IB

2

 

 

2

 

 

 

 

 1
 
Rognsfeten IB

1

 

2

 

 1

 

 

 

Myrebær-

hamaren

IB

2

 

3

 

 2

 

 1    
Flakstad UB

1

 

 1

2

 

 

 

       
Sum  

13

3

18

 

 

 

       


Alle jaktfelt har kontrakter fra 2016-2019.

I Øystre Slidre statsallmenning er det fleire vatn som heilt eller delvis omfattast av privat eiendom eller særrettar.

§ 1 i Fjellova: "Rettar i statsallmenningane i kraft av særleg heimel går ikkje inn under lova"

Skindroåne og ei lita vik i Vinstre ved Skindro (Skindrofisket) er ein særrett i statsasllmenningenPrivate vatn som ligg innenfor allmenningens yttergrenser:


-I Vinstre: Melby sameige og Hålien sameige (Vang kommune).

-Øvre og Nedre Bjødnhølen

-Fjelldokkvatnet

-Veslevatnet, Midtvatnet og Høvssjøen

Fiskekort og fiskereglar:
Alle desse rettane er anten eigedomsvatn, eller særrettar som er knytt opp til ein eller fleire eigedomar i bygda. Dei som innehar desse særrettane skal ikkje løyse fiskekort eller følgje fiskereglane for Øystre Slidre statsallmenning, når fisket går føre seg innanfor område der retten gjeld. Derimot må dei følgje sentrale forskrifter med heimel i "lov om laksefisk og innlandsfisk".

Det finns ingen andre særrettar til fiske i Øystre Slidre statsallmenning enn desse som er nemnd her. Dvs. at alle andre må løyse fiskekort før fisket tek til, og følgje pdffjellstyrets fiskereglar.

Fiskekortet er ikkje betaling for "rett" til fisket. Men er ei avgift som jf. forarbeida til Fjellova av 1975, skal gå til "administrasjon", "fiskekultur" og "fiskeoppsyn". Det er fjellstyret som administrerar bl.a. fiskeretten i statsallmenningen. Rett til fisket er heimla i Fjellova, og den betalast det ikkje noko for.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes