i heimdalen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellstyret kan med heimel i § 36 i fjellova tilsette fjelloppsyn for å føre tilsyn med statsallmenninga. Fjelloppsynets arbeidsoppgåver er nedteikna i ein eigen oppsynsinstruks. Denne er fastsett av Landbruks- og matdepartementet (delegert til Statskog) i samråd med politiet og SNO.

 
Fjelloppsynet skal:

  • utføre naudsynt saksbehandling og administrasjon for fjellstyret
  • føre tilsyn med statsallmenninga for staten som grunneigar
  • drive informasjon, tilrettelegging, skjøtsel, registreringar og naturovervåking
  • utøve tilsyn i høve til privatrettslege og offentleg rettslege reglar på statsallmenning, herunder lover nemnt i lov om statleg naturoppsyn (motorferdselslova, friluftslova, kulturminnelova, innlandsfiskelova, fjellova, viltlova, naturvernlova og deler av forureiningslova)

Fjelloppsynet har politimyndigheit og er underlagt lensmannen i dette arbeidet.

 

Øystre Slidre fjellstye har tre fast tilsette:

  

  • Anne Frugård, dagleg leder/fjelloppsyn, 100 % stilling, mob. 995 51 844
  • Ivar Skattebu,  sesongansatt fjelloppsyn (1.6 - 31.10.)
  • Nina Elizabeth Thon, kontormedarbeidar (50% stilling)

Nina har faste kontordagar kvar tirsdag og fredag, og annan kvar måndag. Kontortida er noko fleksibel, men ho kan som oftast treffast mellom 8.30 og 15.30, på tlf. 61 35 25 48.

Anne har ikkje faste kontordager pga. væravhengig utearbeid. Om du har ynskje om samtale på kontoret om eit tema, ta kontakt så ordner vi det.

Fjellstyret har lagt ut tre båtar til gratis bruk. Ein ved Rjupetjednet, ein ved Stortjednet aust for Skaget og ein i Storetjednet i Skreddalen. Båtane brukast på eige ansvar. Det står oppslag på stedet om bruken, 4 flytevestar ligg i ei kasse ved båten og er meint skal brukast. Eit tilbod som dette er avhengig av at alle brukarar tek hensyn til utstyret og at ingen legg beslag på båten over lengre tid.

Med værforbehold vil batane ligge ute i perioden 25. juni til 15. september. Ved feil eller manler ved utstyret, kontak fjellstyret tlf 61 35 25 48  mob. 99 55 18 44

Båt ved Storetjednet i Skreddalen

bot-storetjednet-skredbotsted_skreddalen


Båt ved Rupetjednet på Valdresflya:


bot-sted-rjupetjednetbot-rjupetjedn


Båt ved Stortjednet nord-aust for Skaget:
bot-sted-skagstjedetbot-storetjednet


Alle som siste året har vore og framleis er fast busette i Noreg, skal ha lik rett til å drive fiske med stong. Fiske med garn, line og oter er med få unntak berre tillate for dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Øystre Slidre.

Unntaket gjeld at det no er opna for at utanbygdsbuande kan løyse fiskekort for fiske med oter i 6 vann. Dette kortet gjeld også stongfiske i heile allmenningen og kan berre løysast  på inatur.no.

I tillegg er det opna for eit begrensa antalt kort/dag for fiske med oter på Vinstre. Dette kan også berre løysast på inatur.no

Fiske med stong er tillate heile året, med eit unntak: I bekker og åer er alt fiske freda i tida 15. september til og med 25. oktober.

pdfFiskereglar for Øystre Slidre statsallmenning

pdfFiskeguide for Øystre Slidre statsallmenning

Statistikk småvilt Finner du her (link til statistikkdokument)

 

 

Øystre Slidre statsallmenning ligg lett tilgjengeleg for befolkninga på austlandet. I kommunen er det ein bevisst tilrettelegging og stor satsing på turisme i nærområdet til statsallmenninga. Mange menneskjer er sterkt knytt til området og vil gjerne jakte her.

Øystre Slidre fjellstyre er bevisst på at viltressursane må forvaltast slik at det også i framtida kan drivast jakt. Ein følgje av dette er at talet på jegerar må reguleres, i tillegg til andre reguleringar, som avkorting i jakttid og avgrensing av tal på vilt den enkelte jeger kan felle. 

 

Taksering av lirypebestanden skjer før jaktstart. Etter taksering kan det settes kvoter, også for andre arter enn lirype. Kvoter kan settes forskjellig i områder og tidsrom. Jakta kan avsluttast før, evt. berre for enkelte arter. Snarefangst av rype kan stoppast, eventuelt regulerast i tid og tal snarer pr jaktkort. Fjellstyret kan til ein kvar tid stoppe småviltjakta.

Nytt opplegg  for jaktkortsalg i 20117!

Alt jaktkortsalg er regulert. Frå og med 2017 leggjast alt salg av jaktkort på inatur.no. Salget vil starte i april. Nærmere dato for salgsstart blir offentleggjort i februar/mars.


<script type={quot}text/javascript{quot} src={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Heggenes/ekstern_boks_liten.js{quot}></script><noscript><a href={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Heggenes/{quot}>yr.no: Værvarsel for Heggenes</a></noscript>

<script type={quot}text/javascript{quot} src={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Beitostølen~140669/ekstern_boks_liten.js{quot}></script><noscript><a href={quot}http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Beitostølen~140669/{quot}>yr.no: Værvarsel for Beitostølen</a></noscript>

<script type="text/javascript" src="http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Valdresflya_Vandrerhjem/ekstern_boks_liten.js"></script><noscript><a href="http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Øystre_Slidre/Valdresflya_Vandrerhjem/">yr.no: Værvarsel for Valdresflya Vandrerhjem</a></noscript>

 

 

isfiske-barnAllemannsretten til fri ferdsel i utmark står svært sterkt i Noreg. Vis omsyn for beitedyra, viltet og naturen. Retten til fri ferdsel gjeld ikkje med motoriserte kjøretøy.

 
Både sumar og vinter er allmenninga mykje brukt til friluftsliv, også utanom jakt og fiske. Vi har område som er tilrettelagde med merka stigar om sumaren og skiløyper om vinteren, Vi har og store område som ikkje er tilrettelagde, men som likevel er lette å ferdast i. Her kan du søkje fred og ro.

Barn under 16 år har rett til å fiske utan å betale avgift (innlandsfiskeloven § 18). Øystre Slidre fjellstyre har utvida denne retten til å gjelde barn og ungdom fram til og med fyllte 20 år.
 
 
 
 
 

Det er bandtvang for hund frå 1. april til 30. september. Med "bandtvang" meines at alle hundar skal vera haldast i band eller væra forsvarleg innestengd i heile perioden. Det er m.a. unntak for politihundar og gjetarhundar under arbeid. Bruk av hund under lovleg jakt og jakthundtrening er tillate. Regelen handhevast av oppsynet.

Treffer du på sau i fjellet i oktober, eller skadde beitedyr som skulle vore frakta ned til bygda, kan du ringe: 90 92 63 39
 
 
 kart 2015 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart i målestokk 1:50 000  over Øystre Slidre og omland kr. 199, får du kjøpt i dei fleste butikkar, bensinstasjonar og turiststader. Eller bestill ved å sende en Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. til kontoret.

 

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes