På denne siden vil fjellstyret gjøre kjent saker og aktiviteter som er aktuelle for årstiden.
Oversikt:
  • Småviltjakt 2009.
  • Nye jaktregler fra og med 2008.
  • Løse fiskekort på SMS
  • Gratis opplæringsjakt for småviltjegere
  • Rekruttering av ungdom til fiske.
Mer om sakene:

Småviltjakt 2009: All småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning er regulert i perioden 15.9. - 15.10. Søknadsfrist 1. april. Innen søknadsfristen har fjellstyret i år mottatt 886 søknader om jakt. Tildeling er foretatt og alle som har søkt vil få svar. Tilbuds- og avslagbrev ble sendt ut 12. mai. De som får tilbud om jaktkort må betale for jaktkortet innen fristen 1. juni. Kopi av jegeravgift må også sendes inn til fjellstyret innen samme frist. Alle som er tildelt jakt, får også tilsendt en brosjyre med regler. Les disse nøye. Gyldig jaktkort med info. om kvoteregulering, blir sendt ut ETTER linjetaksering er gjennomført. Dvs. første uka i september.


Nye jaktregler i 2008. Fra og med 2008 gjelder nye jaktregler. Alle som jakter i Øystre Slidre statsallmenning har fått disse tilsendt sammen med tilbud om jakt. Andre som ønsker info om reglene kan henvende seg med e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og be om å få reglene tilsendt. Det er tildels omfattende endringer i reglene, så det anbefales at disse leses nøye før jakta starter. Mer om jaktreglene kan leses under "JAKT"

LØSE FISKEKORT MED SMS? Fjellstyret har innført en ordning der du kan løse fiskekort for stangfiske med mobilen. Ved inntasting av ei kode (kode for ulike kort), som sendes til et telefonnummer, får du tilbakemelding til din mobil med betalingsinformasjon og et KID-nummer, som også fungerer som kvittering for fiskekort. Du betaler når du kommer hjem. Løsningen er foreløpig bare tilgjengelig for inntil ukekort. Informasjon om bruk av dette tilbudet finnes på alle fjellstyrets informasjonstavler, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.

Fjellstyret holder gratis jaktkort til ungdom i alder 14 til fyllte 16 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med §6 i forskrift om jakt og fangst. Ordningen gjelder både innen og utenbygdsboende jegere. I perioder som det selges begrenset antall jaktkort (15.9-15.10), må også denne aldersgruppen søke om gratis kort.

Øystre Slidre fjellstyre har innført en ordning med gratis fiskekort for ungdom til og med det året de fyller 20 år. Ordningen gjelder alle som siste året har vært bosatt i Norge.

Vilkår: Gratiskort må løses og medbringes under fisket. Oppsynet vil kreve legitimasjon for alder. Fiskereglene gjelder også for de som benytter gratiskort.

beitedyr-morstadstol
                Mjølkekyr på saftig fjellbeite ved Mørstadstølen, Vinstre.


Retten til allmenningsbruk som er knytt til jordbrukseigedom er regulert i Fjellloven § 2.  Retten kan berre nyttast så lenge det skjer gjennom drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge denne kan reknast som jordbrukseigedom. pdfJordbrukstilknytta_rettigheter.pdf

Bruken av støl, beite og tilleggsjord er regulert i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning m.m. "Stølsforskriften"

pdfSøknadsskjema beite tilleggsjord

Bygging på stølar er regulert i i kap. 4 i stølsforskriften. All bygging og endring av bygg må det søkjast fjellstyret om. Fjellstyret skal vurdere slike søknader ut i frå om stølen er i bruk, og om kor mange hus som trengst til stølsdrifta, herunder størrelse og standard. pdfSøknadsskjema for bygging på støl. Dersom du treng meir informasjon kan du ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

vinsteraure
Vinsteraure på 1,5-2 kg på gytevandring i ein tillaupsbekk til Vinstre

I statsallmenninga og Heimdalen er det tilsammen omlag 80 fiskevatten og tjedn som utgjer omlag 31 000 da vassareal i høgdelaget 850 til 1500 m.o.h.  Det er ingen større elver innanfor allmenninga, men omlag 10 mil med fiskeførande bekker og åer.

Fiskearter er typisk for nordre del av Valdres med reine aurevatten og nokre få vatten med abbor. Ørekyta som i stor grad er innført av sportsfiskere fra 1950 og fram til vår tid, er etablert i dei fleste vatna våre.

Det er bra med fisk i alle vatten i allmenninga. Fiskebestanden i dei fleste vatna har middels tettleik av fisk med god kvalitet. For dei som ikkje er kjend i området kan vi anbefale følgjande fisketurar

dod-rypeJaktkort for 2018 i Øystre Slidre statsallmenning legges ut for salg på www.inatur.no for følgende jegergrupper:
 
-Utenbygdsboende småviltjakt med fuglehund
-Utenbygdsboende småviltjakt uten hund
-Innenbygdsboende kan også løse jaktkort på Inatur, men også i butikk som før.
 
Mens utenbygdsboende harejegere med hund kan søke jaktkort som før på våre nettsider for 2018. Søknadsfrist 1. april.
 
Info om forskjellige korttyper osv. er lagt ut på www.inatur.no. Jaktkortsalget til utenbygdsboende vil starte  4. april kl. 09.00. Det blir lagt inn et begrenset antall kort. Når disse er solgt vil det ikke være mulig å løse flere kort. Taksering vil bli foretatt som vanlig i august. Etter dette, vil det bli vurdert om det eventuelt skal selges flere kort. Dette blir offentliggjort på våre nettsider i september. Eventuelt kortsalg vil i så fall skje gjennom www.inatur.no.
 
NB! For å få kjøpt jaktkort må jegeravgiften din være registrert som betalt i Jegerregisteret. Hvis du betaler gjennom https://w2.brreg.no/jegerregisteret/betaling/  blir det registrert ganske raskt. Betaler du via nettbank eller andre betalingsløsninger må du påregne minimum 5 dager før den blir registrert i jegerregisteret. Det kan være lurt å allerede ha opprettet en konto på www.inatur.no før kortsalget starter. Da sparer du litt tid.
Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.
 
Jaktkortsalg til innenbygdsboende vil også bli lagt ut på www.inatur.no , men først etter at taksering er vurdert først i september. For å løse jaktkort som innenbygdsboende må du være fast bosatt i Øystre Slidre kommune og innmeldt i folkeregisteret der. For innenbygds jegere legger vi også ut jaktkort i butikker som vanlig, i en overgangsperiode.
  
Generell info til utenbygdsboende jegere:
Fjellstyret har inndelt jakta i tre grupper for utenbygds jegere:
 
Småviltjakt med fuglehund:
Den første måneden fra 15.9. - 15.10. er allmenningen delt inn i 6 perioder. De tre første (i september), fordeles jegerene i jaktfelt. Mens de tre siste periodene i oktober ikke har jaktfeltinndeling. I år med gode bestander kan det bli aktuelt å selge jaktkort også etter 15.10.

Småviltjakt uten hund:
Jakttid 15.9.-23.12. Det blir solgt et begrenset antall jaktkort som nevnt over. Evt. fritt eller begrenset kortsalg fom 16/10 blir vurdert fra år til år. 
 
Harejakt med hund:
Jakttid 1.10.-23.12. Valgfri jaktperiode. Antallsbegrensning i perioden 1.10. - 31.10. Søknadsfrist 1. april. Begrenset kortsalg på harejakt fom 1.11. t.o.m. 23.12. kan kjøpes ved henvendelse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. saur-mot-nordFjellstyrene skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og "lunnende" i statsallmenningane. Rammene for fjellstyrets virksomheit er fastsett i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgåver er å administrere bruksrettane dei bruksberettiga imellom, ta vare på dei bruksberettiga sine interesser i allmenningane og syte for at statsallmenningane blir brukt på ein best mogeleg måte for allmenningsbygdene. Forvaltninga skal skje på ein måte som tek omsyn til naturvern- og friluftsinteressene, og fremje næringslivet i bygda. Statskog administrerer grunneigarrettigheitene i statsallmenningane.Bilde: Frå Saur mot Jotunheimen i bakgrunn

Hovudsakeleg er ansvar mellom fjellstyret og Statskog fordelt på fylgjane måte:

Fjellstyret administrerer støls- og beitebruk, jakt og fiske

Statskog administrerar grunndisponeringar som hytteområde, vegar, grusressursar, skog/ved, grenser o.l.

 I Noreg er det 94 fjellstyrer. Desse administrerer størsteparten av dei høgareliggande skog- og fjellområdene i Sør- og Midt-Noreg. Norges fjellstyresamband (NFS) er ein interesseorganisasjon for fjellstyrene. Du kan lese meir om fjellstyrene og fjellstyresystemet på heimesidene til NFS

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes